Een groot aantal bedrijven en instellingen heeft in 2018 geïnvesteerd in maatregelen gericht op het beschermen persoonsgegevens. Er was een ware golf van aandacht voor het thema gegevensbescherming in de media. Adviseurs hebben bij organisaties onderzoeken uitgevoerd en voorbereidende werkzaamheden verricht. Vele (verplichte) functionarissen voor gegevensbescherming zijn aangesteld. Ondanks deze inspanningen voldoen maar weinig organisaties aan de wettelijke verantwoordingsplicht aan het maatschappelijk verkeer gericht. De verantwoordingsplicht die ook ziet op de effectieve werking van getroffen beheersmaatregelen gericht op het beschermen persoonsgegevens.

De gevolgen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) plús de relevante sectorale wet- en regelgeving worden daarnaast slechts in beperkte mate onderkend. Laat staan dat gesproken wordt over de verschuiving in het beheerparadigma in de bedrijfsvoering: van een verwerkingsverantwoordelijke- en verwerkerscentrische naar een betrokkene centrische bedrijfsvoering. Hoewel de Avg anders bedoelt, staat het individu in de bedrijfsvoering nog lang niet centraal.

Het toepassen van het toezichtsarrangement door de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) kan aanleiding zijn het beschermen van persoonsgegevens te beschouwen als een aandachtspunt in de governance & compliance regelkring. De onderzoeken van de AP naar beleid en beleidsvorming alsmede de kwaliteit van de verwerkersovereenkomsten kan de aandacht voor de rechten van de betrokkene laten stijgen. Hiernaast zal de AP hoogstwaarschijnlijk passende handhavingsmaatregelen nemen naar aanleiding van de meldingen van datalekken en klachten.

Wij hebben nog niet veel vernomen van betrokkenen. Uiteraard hebben de betrokkenen geklaagd bij de AP en hun rechten uitgeoefend. Maar van het recht op participatie hebben betrokkenen nog niet veel gebruik gemaakt.

Wij stellen vast dat wij aan het begin staan van de paradigma verschuiving van een bedrijfs centrische naar een betrokkene centrische verwerking van persoonsgegevens. Deze verschuiving moet plaatsvinden in de keten van samenwerkende bedrijven en instellingen en uit verschillende perspectieven. Aan het IT-perspectief, de digitale transformatie, wordt veel aandacht gegeven. In de komende jaren zullen de perspectieven zoals accountability, sociologische verhoudingen en het participeren van de betrokkenen in de informatiemaatschappij aan aandacht winnen.

Op het NPE 2019 wordt aandacht gegeven aan de stand van zaken van het beschermen persoonsgegevens. Er wordt ook verder gekeken naar verwachte ontwikkelingen in 2019 / 2020.

Bekijk hieronder de aftermovies van 2017 en 2018

Aftermovie 2017:

Aftermovie 2018: